Allmänna villkor för kursen

Kurs Information

På vår hemsida www.poliglotiska.se kan man hitta information om kurser, schema och nivå och det vad som gäller om det finns något annat i andra källa.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post. Bekräftelsen skickas första vardagen efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa.

Kursavgift och betalning

Kursavgiften för respektive kurs finns angiven i kursutbudet på www.poliglotiska.se och i bekräftelsen. Du kan välja att betala kursavgiften med swish, överföring, faktura eller kreditkort direkt via hemsidan. Betalning av kursavgiften ska annars ske i enlighet med faktura som skickas ut.

Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom femton (15) dagar från att du får del av fakturan. Vid utebliven eller försenad betalning utgår påminnelseavgift om sextio (60) kr och vi har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen. Poliglotiska förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar som t. ex. byta ledare eller lokal samt ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då du fått din bekräftelse (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.

Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar kurs som fullgörs under ångerfristen. Ditt samtycke innebär också att du begär att kursen ska starta under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen om du utnyttjar din ångerrätt innan kursen är fullgjord.

Vid kursbokning på plats i våra lokaler gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss direkt.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som du har tecknat och som har samband med kursen att återgå automatiskt och utan kostnad.

Återtagande av anmälan efter ångerfristen

Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

Med varaktigt studiehinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

Utan varaktigt studiehinder

Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start, men innan dag för start, är administrationsavgiften halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss.

Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Studietid och studiematerial

Av vår kursspecifika information och av din bekräftelse framgår under vilken tid varje kurs pågår och hur många kurstillfällen kursen omfattar. Kursens längd kan anges i antalet studietimmar, och om så är fallet är varje studietimme 60 minuter.

Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs framgår av vår kursspecifika information och av din bekräftelse. Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur inte ingår normalt  i kursavgiften.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Kontaktuppgifter till ditt lokalkontor hittar du här. Där vänder du dig om du har några frågor, eventuella klagomål eller om du vill ångra eller avbeställa din kursanmälan.

Poliglotiska skickar information och meddelanden till dig med e-post till den e-postadress som du anmäler till oss. Har du inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som du har angett. Om dina kontaktuppgifter ändras ska du informera oss.

Behandling av personuppgifter

Genom att tacka ja till våra villkor godkänner deltagaren att Poliglotiska inhämtar och behandlar personuppgifter om deltagaren bara för att fullfölja kurs köp och betalning processen.

Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer ber vi dig ta kontakt med den som anordnar kursen/studiecirkeln eller arrangemanget.

Ändringar av Allmänna villkor

Poliglotiska har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Poliglotiska skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan dig och Poliglotiska ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan vi inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.